Foreningens vedtægter

Vedtægter

Vedtægten er senest vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling 21. maj 2001.

Indholdsfortegnelse :

1. NAVN
2. FORMÅL
3. STRUKTUR
4. MEDLEMMER
5. RELATIONER
6. HOVEDGENERALFORSAMLINGEN
7. HOVEDBESTYRELSEN
8. FORRETNINGSUDVALGET
9. AFDELINGSGENERALFORSAMLINGEN
10. AFDELINGSBESTYRELSEN
11. ØKONOMI
12. STØTTEAFDELINGEN
13. ETABLERING / NEDLÆGGELSE AF EN AFDELING
14. OPLØSNING AF HOVEDFORENINGEN
15. VEDTÆGTSÆNDRINGER
16. IKRAFTTRÆDEN

1. NAVN

Foreningen's navn er Ålholm Idrætsforening, herefter kaldet ÅIF.

ÅIF er stiftet den 6. oktober 1944, og har hjemsted i Hillerød Kommune.

2. FORMÅL

ÅIFs formål er at fremme interessen for aktiv idræt i Hillerød, og at skabe størst muligt fællesskab og rammer omkring udøvelsen heraf og interesse herfor i Ullerød-området

3. STRUKTUR

ÅIF består af en hovedforening og et antal afdelinger, der hver især er ansvarlig for en eller flere idrætsgrene.

Til ÅIF er der knyttet en uafhængig støtteafdeling "ÅIF's VENNER".

4. MEDLEMMER

Ethvert medlem er forpligtet til at overholde ÅIFs vedtægt, og til at overholde reglementer, som måtte blive udstedt af specialforbund eller af idræts-/offentlige organisationer med virkning for ÅIF.

Ligeledes er der en forpligtigelse til at efterkomme anvisninger fra ledere/officials ved deltagelse i stævner og turneringer eller andre arrangementer, hvor ÅIF er repræsenteret.

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt medlemmets opførsel strider mod ÅIFs vedtægt, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

I de enkelte afdelinger optages de aktive medlemmer, som ønsker at udøve den pågældende idrætsgren.

De enkelte afdelinger kan ligeledes optage passive medlemmer.

Kontingent til den enkelte afdeling fastsættes individuelt på afdelingsgeneralforsamlingen.

Kvittering for betalt kontingent er samtidig gyldigt medlemskort.

Restance i en afdeling betragtes som restance i alle afdelinger ved medlemskab i flere afdelinger.

Udmeldelse skal ske til kassereren i den pågældende afdeling.

5. RELATIONER

ÅIF er tilknyttet

  • DIF - Dansk Idræts Forbund gennem de respektive idrætsgrenes specialforbund
  • DGI - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger gennem DGI, Frederiksborg
  • HSI - Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger
6. HOVEDGENERALFORSAMLINGEN

Hovedgeneralforsamlingen, som er ÅIFs øverste myndighed, afholdes hvert år i marts måned.

Hovedgeneralforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside, ved opslag i klublokalerne eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning over ÅIFs virke i det forløbne år
3. Regnskabet
a. orientering om afdelingernes samlede regnskab
b. forelæggelse af hovedforeningens regnskab til godkendelse
4. Information om det fastlagte budget for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. formand - sekretær // næstformand -kasserer
b. revisor
c. revisorsuppleant
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 50 medlemmer skriftligt fremsætter begrundet begæring herom til formanden, og da senest 4 uger efter modtagelsen af begæringen.

Mellem 2 generalforsamlinger skal der være mindst 14 dage.

Valgperioden for forretningsudvalgets medlemmer er 2 år.

Formand og sekretær er på valg i ulige år, næstformand og kasserer er på valg i lige år.

Der vælges 2 revisorer, der er på valg hvert andet år på skift. Valgperioden er 2 år.

Der vælges 1 revisorsuppleant. Valgperioden er 1 år

Alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, dog skal et medlem for at blive valgt til formand eller kasserer være fyldt 18 år. For medlemmer under 16 år overgår stemmeret og valgbarhed til pågældendes forældre/værge. Uanset antal af børn, som er medlemmer, har det enkelte forældrepar/værge kun èn stemme.

Forslag afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Medlemmer, der ikke kan være tilstede ved generalforsamlingen, kan meddele skriftlig fuldmagt til et fremmødende medlem. Der kan kun udstedes 1 fuldmagt pr. fremmødt medlem.

Skriftlig afstemning foretages, såfremt èt medlem ønsker det.

7. HOVEDBESTYRELSEN

7.1 Ledelse

Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget, af formændene for de enkelte afdelinger og af formanden for "ÅIF's VENNER".

En afdelingsformand kan ved forfald lade sig repræsentere af et medlem af afdelingsbestyrelsen.

Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.2 Opgaver

Hovedbestyrelsen skal især varetage opgaver, som er af fælles interesse for afdelingerne og medlemmerne, herunder også opgaver af økonomisk art, og varetage kontakten til relevante interessegrupper og -organisationer.

Hovedbestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til at varetage særlige opgaver.

Hovedbestyrelsen kan udnævne medlemmer, der gennem lang tids virke for ÅIF, eller der på anden måde har gjort sig fortjent til ÅIFs udmærkelse, til æresmedlemmer.

Æresmedlemmer er kontingentfri, og kan deltage vederlagsfrit i ÅIFs arrangementer.

Der holdes hovedbestyrelsesmøder efter behov, dog mindst èn gang pr. kvartal. Møderne indkaldes af formanden eller såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Møderne ledes af formanden.

Der udfærdiges mødereferater, som fordeles til bestyrelsesmedlemmerne.

Hovedkassereren udfærdiger hovedforeningens selvstændige regnskab og et samlet regnskab for afdelingerne.

Hovedkassereren reviderer de enkelte afdelingers regnskab.

8. FORRETNINGSUDVALGET

8.1 Ledelse

Forretningsudvalget består af hovedformanden, næstformanden, kassereren og sekretæren.

Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8.2 Opgaver

Forretningsudvalget skal varetage den daglige ledelse af ÅIF, og varetage gennemførelsen af de af hovedbestyrelsen trufne beslutninger og forberede hovedbestyrelsesmøderne.

Der udfærdiges referater fra møderne.

8.3 Beføjelser

Formanden kan træffe nødvendige beslutninger i sager, som kræver en hurtig stillingtagen. Sådanne afgørelser refereres på førstkommende forretningsudvalgsmøde.

Forretningsudvalget kan deltage i møder i afdelingsbestyrelserne.

9. AFDELINGSGENERALFORSAMLINGEN

Afdelingsgeneralforsamlingen afholdes hvert år i februar måned.

Afdelingsgeneralforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside, ved opslag i klublokalerne eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning over afdelingens virke i det forløbne år
3. Forelæggelse af afdelingens regnskab til godkendelse
4. Information om det fastlagte budget
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg
a. formand - sekretær // næstformand -kasserer
b. øvrige bestyrelsesmedlemmer
c. revisor
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 25% af medlemmerne fremsætter begrundet begæring herom til formanden og, da senest 4 uger efter modtagelsen af begæringen.

Mellem 2 generalforsamlinger skal der være mindst 14 dage.

Formand og sekretær er på valg i ulige år, næstformand og kasserer er på valg i lige år.

Eventuelle yderligere bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år på skift.

Valgperioden for alle bestyrelsesmedlemmer er 2 år, dog kan øvrige bestyrelsesmedlemmer (7 b.) ved indtræden i bestyrelsen vælges for 1 år.

Der vælges 1 revisor i ulige år. Valgperioden er 2 år.

Alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, dog skal et medlem for at blive valgt til formand eller kasserer være fyldt 18 år. For medlemmer under 16 år overgår stemmeret og valgbarhed til pågældendes forældre/værge. Uanset antal af børn, som er medlemmer, har det enkelte forældrepar/værge kun èn stemme.

Forslag afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Medlemmer, der ikke kan være tilstede ved generalforsamlingen, kan meddele skriftlig fuldmagt til et fremmødende medlem. Der kan kun udstedes 1 fuldmagt pr. fremmødt medlem.

Skriftlig afstemning foretages, såfremt èt medlem ønsker det.

10. AFDELINGSBESTYRELSEN

10.1 Ledelse

Den daglige ledelse af en afdeling varetages af afdelingsbestyrelsen, som skal bestå formand, næstformand, kasserer og sekretær samt eventuelle flere bestyrelsesmedlemmer efter afdelingens afgørelse.

Formanden for afdelingsbestyrelsen er medlem af hovedbestyrelsen for ÅIF.

Bestyrelsen kan i tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, supplere sig selv frem til næste generalforsamling.

Hovedbestyrelsen kan pålægge en afdelingsbestyrelse at supplere sig inden en given tidsfrist, alternativt kan hovedbestyrelsen indtræde i den ledige plads i afdelingsbestyrelsen.

Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

10.2 Opgaver

Bestyrelsen afgør for sin idrætsgren alle spørgsmål vedrørende den daglige ledelse af de sportslige aktiviteter under respekt for afdelingens økonomiske formåen.

Det er bestyrelsens opgave at sikre, at medlemmerne overholder spille- og ordensregler på og udenfor idrætsanlæg og lign.

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov og mindst èn gang pr. kvartal, eller såfremt 2 medlemmer ønsker det.

Der udfærdiges mødereferater, som fordeles til bestyrelsesmedlemmerne.

Kassereren forestår afdelingens økonomiske administration og udarbejdelsen af regnskabet.

Kassereren opkræver det fastsatte kontingent.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, som er i kontingentrestance, fra aktiv idrætsudøvelse.

En afdeling skal i forbindelse med sin drift vurdere, om der er mulighed for at foretage en likviditetsudligning til gavn for hele ÅIF.

10.3 Beføjelser

Formanden kan træffe nødvendige beslutninger i sager, som kræver en hurtig stillingtagen. Sådanne afgørelser refereres på førstkommende bestyrelsesmøde.

11. ØKONOMI

11.1 Hovedforeningen

Hovedforeningnens regnskabsår er kalenderåret.

Hovedforeningen og de enkelte afdelinger har selvstændig økonomi.

Formanden og kassereren er hver for sig berettiget til at disponere over ÅIFs midler.

Såfremt en afdeling må konstatere underskud gennem mere end 2 på hinanden følgende regnskabsår, påhviler det afdelingen at forelægge sagen for hovedbestyrelsen.

Regnskabet underskrives af samtlige medlemmer af forretningsudvalget.

Revisorerne foretager en regnskabsmæssig revision.

11.2 Afdelingerne

Afdelingernes regnskabsår er kalenderåret.

Formanden og kassereren er hver for sig berettiget til at disponere over afdelingens midler.

Det påhviler den enkelte afdeling mindst 1 gang halvårligt at orientere hovedbestyrelsen om udviklingen i afdelingens økonomi.

Den enkelte afdelings regnskab revideres af hovedkassereren og af den valgte revisor i afdelingen.

Regnskabet underskrives af samtlige medlemmer af afdelingsbestyrelsen.

Revisorerne foretager en regnskabsmæssig revision.

12. STØTTEAFDELINGEN

"ÅIF's VENNER" er en uafhængig afdeling, der primært støtter ungdomsarbejdet i alle ÅIF's afdelinger.

Formanden for "ÅIF's VENNER" er medlem af ÅIF's hovedbestyrelse.

13. ETABLERING / NEDLÆGGELSE AF EN AFDELING

Etablering af en afdeling kan kun besluttes af hovedbestyrelsen og da med tilslutning fra 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer.

Med samme majoritet kan hovedbestyrelsen beslutte at nedlægge en afdeling, eventuelt efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen.

Ved nedlæggelse af en afdeling tilfalder afdelingens aktiver og rekvisitter m.v. hovedafdelingen.

14. OPLØSNING AF HOVEDFORENINGEN

Beslutning om opløsning af ÅIF kan alene træffes af to på hinanden følgende ekstraordinære hovedgeneralforsamlinger, hvor kun dette punkt er på dagsordenen.

Den ekstraordinære hovedgeneralforsamling kan beslutte at opløse ÅIF, såfremt 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer er for opløsningen.

Opløsning af ÅIF kræver fornyet tilslutning med samme majoritet på den efterfølgende ekstraordinære hovedgeneralforsamling.

Såfremt opløsningen skyldes sammenslutning med en anden forening med samme formål, overføres ÅIFs midler til den nye forening.

Såfremt ÅIF af anden årsag opløses, tilfalder ÅIFs midler HSI til fordel for idrættens fremme i Hillerød.

15. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af vedtægtens formåls- og opløsningsafsnit kræver tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Ændringer i vedtægtens øvrige afsnit kræver simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

16. IKRAFTTRÆDEN

Alle tidligere love og generalforsamlingsbeslutninger i denne henseende ophæves herved.

Behandlet og godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 21. maj 2001.Ændring af §6 og §9 behandlet og godkendt på den ordinære generalforsamling 9. marts 2012.